Podmiot P.W. SONCAS-2, NIP: 672-100-34-11 uzyskał subwencję finansową w kwocie 202 866,36 PLN,
podmiotem udzielającym wsparcia był PFR.