PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Podniesienie konkurencyjności oferty Pensjonatu „Hopferówka” w Połczynie Zdroju poprzez remont i modernizację oraz wymianę i uzupełnienie wyposażenia pokoi hotelowych”, mająca na celu zwiększenie konkurencyjności Pensjonatu „Hopferówka” na rynku lokalnym oraz zwiększenie zatrudnienia, w tym z grupy defaworyzowanej, zatrudnienie i wdrożenie do pracy dwóch nowych pracowników, podniesienie kompetencji personelu, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: liczba utworzonych miejsc pracy – 2 pełne etaty średnioroczne, liczba utrzymanych miejsc pracy – 12 pełnych etatów średniorocznych, liczba zrealizowanych celów rozwojowych: 1 szt., liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa – 1 szt.